PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ FINANČNÍCH DARŮ Z ŘAD VEŘEJNOSTI A

PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADACI

Help Ukraine – nadační fond

(dále jen „Nadace“)

IČO: 03612686

Nadace je zapsána pod spisovou značkou N 1178, vedená u Městského soudu v Praze

Nadace je právnickou osobou s působností v České republice i mimo ni a je založena na dobu neurčitou.

Nadace byla založena v roce 2014.

Kontakt: info@helpukrainefund.com

Účel a cíle Nadace:

Nadace je založena k trvalé službě společensky užitečnému a veřejně prospěšnému účelu. Účel Nadace je následující:

Nadační fond se zřizuje za účelem přímé či nepřímé materiální nebo finanční podpory a pomoci sociálně nebo zdravotně slabým, ohroženým či postiženým osobám, kteří žijí na území Ukrajiny, nebo jsou jejími občany, a to formou poskytování finančních či věcných nadačních příspěvků přímo těmto osobám, jakož i podpory subjektů, institucí a organizací zajišťující péči, pomoc nebo podporu těmto osobám, zejména jako jsou kojenecké ústavy, dětské domovy, regionální nemocnice, vzdělávací zařízení apod. působící na území Ukrajiny, či podporující shora uvedené osoby.

Veřejná prospěšnost:

Účelem Nadace je podpora obecného blaha ve smyslu podpory shora uvedených společenských veřejně prospěšných činností.

2. DEFINICE POJMŮ

NADACE je právnická osoba založená podle zákona k trvalé službě společensky prospěšné. Jejím cílem je získávat finanční prostředky na podporu účelu, pro který byla založena. Získané finanční prostředky Nadace přerozděluje dalším fyzickým nebo právnickým osobám a naplňuje tak účel, pro který byla založena.

DAR je finanční obnos darovaný nadaci dárcem na účet Nadace.

DÁRCE je fyzická nebo právnická osoba dobrovolně podporující Nadaci formou jednorázového plnění, nebo opakovaného poskytování finančních prostředků na účet Nadace, tj. daru ve smyslu zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve smyslu pozdějších předpisů.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK je finanční obnos poskytnutý fyzické nebo právnické osobě účelově na podporu její výzkumné činnosti nebo dalších činností v souladu s účely Nadace.

PŘÍJEMCE NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU je fyzická nebo právnická osoba, jež nadaci požádala o poskytnutí příspěvku (grantu) a jíž byl nadační příspěvek (grant) rozhodnutím správní rady Nadace poskytnut.

3. DÁRCI

Mezi pravidelné dárce Nadace patří zejména ti, kteří si uvědomují esenciální potřebu investic do účelu nadace.

Dárcům je při poskytnutí daru vystaven doklad potvrzující přijetí daru (např. pro účely daňových úlev), popř. je sepsána darovací smlouva.

4. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DARŮ

Dárci mohou nadaci pomoci svými peněžitými dary takto:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému na webových stránkách Nadace

  • bezhotovostně platební kartou VISA, nebo MasterCard na webových stránkách Nadace

  • dárcovskou sms (DMS).

Dárci mohou přispívat pravidelně libovolným obnosem; minimální ani maximální výše daru není stanovena. Darováním se dárce nezavazuje k žádnému dalšímu či jinému plnění.

5. VRÁCENÍ DARU

1. V případě, že Obdarovaný nepoužije finanční dar k účelu dle této smlouvy nebo neprokáže Dárci účel užití finančního daru, sjednávají smluvní strany rozvazovací podmínku účinnosti této smlouvy ve smyslu § 548 odst. 2 občanského zákoníku, tj. právní účinky této smlouvy zaniknou a Obdarovaný je povinen Dárci finanční dar vrátit. Lhůta pro vrácení finančního daru činí 30 dnů ode dne, kdy byl Obdarovaný Dárcem v souladu s touto smlouvou písemně o vrácení finančního daru požádán.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ

Právní otázky vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rovněž práva a povinnosti touto smlouvou upravené jsou interpretovány v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Strany současně sjednávají, že případný spor z této smlouvy budou řešit dohodou na úrovni statutárních orgánů, o níž bude pořízen písemný zápis. Nepodaří-li se dohody dosáhnout, může kterákoliv smluvní strana podat návrh na rozhodnutí sporu místně příslušnému soudu, nedohodnou-li se strany prokazatelně, že spor bude řešit rozhodčí soud.

7. PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Poskytování nadačních příspěvků se řídí:

  • zákonem č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve zněí pozdějších předpisů

  • nadační listinou Nadace

  • statutem Nadace

Nadační příspěvky jsou poskytovány zásadně pouze osobám, jež požádaly o poskytnutí příspěvku (grantu) a jimž byl nadační příspěvek (grant) rozhodnutím správní rady Nadace poskytnut. Správní rada Nadace je složena z odborníků, kteří jsou kapacitami ve svém oboru. Správní rada vždy posuzuje záměr poskytnout nadační příspěvek s ohledem na celospolečenský přínos dané aktivity a vždy v souladu s cíli Nadace.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje dárců je Nadace povinna zpracovávat ze zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do výročních zpráv. Požádá-li dárce o to, aby nebyl uveden ve výroční zprávě, Nadace dárci vyhoví.

Osobní údaje dárců jsou zpracovávány v souladu s GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje příjemců nadačního příspěvku je Nadace povinna zpracovávat ze zákona č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, do výročních zpráv. Požádá-li příjemce nadačního příspěvku v hodnotě do 10 000,-Kč o to, aby nebyl uveden ve výroční zprávě, Nadace příjemci nadačního příspěvku vyhoví.

Osobní údaje příjemců nadačního příspěvku jsou zpracovávány v souladu s GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nadace neposkytuje osobní údaje dárců ani příjemců nadačního příspěvku žádným třetím osobám.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dárce je povinen před poskytnutím finančního daru se řádně seznámit s těmito pravidly a samotným poskytnutím daru pak dárce stvrzuje, že se seznámil s účelem, pro který byla Nadace založena, a dále pak s těmito pravidly.

Příjemce nadačního příspěvku je povinen před převzetím nadačního příspěvku se řádně seznámit s těmito pravidly a samotným převzetím nadačního příspěvku dárce stvrzuje, že se seznámil s účelem, pro který mu byl Nadací nadační příspěvek poskytnut, a dále pak s těmito pravidly.

Příjemce nadačního příspěvku stvrzuje, že údaje, které uvedl v žádosti o nadační příspěvek jsou pravdivé a úplné.

Tato Pravidla pro přijímání finančních darů z řad veřejnosti a pro poskytování nadačních příspěvků jsou platná od 1. 1. 2015 a jsou v aktuálním znění zveřejněna na webových stránkách Nadace.

V Praze dne 1. 1. 2015